ᠡᢈᠢᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠫᠷᠣᢉᠷᠠᠮᠮ ᠤᠳ

ᠴᠠᢈᠢᠮ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᢈᠡᠰᠡᢉ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠣᢈᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠡᢉᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!

ᠪᠣᠯᠣᠷᠰᠣᠹᠲ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᢉᠡᢉᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠳ ᠲᠡᢉᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᢈᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠸᠢᠨᠳᠣᠦ᠋ᠰ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ


MacOS ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ

Linux ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ

iPhone/iPad ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ

Android ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳ

ᠸᠧᠪ ᠭᠠᠷ

ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᢈᠢ ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!


ᠮᠠᠨ ᠤ ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᢈᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ (MongolianScript v3.2, Classical Mongolian Modunbar, Classical Mongolian Dashtseden, Classical Mongolian Biir, Classical Mongolian Qorgoljin ᢉᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ) ᠲᠤᠩᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᢉᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠡᢉᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠢ (Mongolian Baiti, Noto Sans Mongolian or Mongolian White ᢉᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ) ᠲᠤᠩᠭᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠦᠦ ᢈᠡᠷᠡᠭᠯᠡᢉᠡᠷᠡᠢ. ᢈᠡᠷᠪᠡ ᠡᠳᠡᢉᠡᠷ ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᢉᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠹᠣᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)